استقبال دام و تأیید دامدار

استقبال دام و تأیید دامدار

یک ماه پس از نصب تشکهای صنایع لاستیک سازی ارزانی در فری استال
استقبال دام و تأیید دامدار
جناب آقای مقدسی ریاست محترم اتحادیه دامداران استان تهران

No Comments

Post A Comment